گالری تشخیص شماره پلاک تار

کارشناس جرائم خاص
۰۹/۰۵/۱۴۰۰
شفاف سازی پلاک خودرو
چسبنده
۰۹/۰۵/۱۴۰۰

تشخیص شماره پلاک , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

کارشناس جرائم خاص
۰۹/۰۵/۱۴۰۰
رفع تاری و تشخیص پلاک
چسبنده
۰۹/۰۵/۱۴۰۰

تشخیص شماره پلاک , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

کارشناس جرائم خاص
۰۹/۰۴/۱۴۰۰
شفاف سازی پلاک
چسبنده
۰۹/۰۴/۱۴۰۰

شفاف‌سازی و رفع تاری پلاک رفع تاری و تشخیص پلاک رفع تاری پلاک, رفع تاری و تشخیص پلاک, افزایش کیفیت فیلم...

کارشناس جرائم خاص
۰۸/۲۳/۱۴۰۰
تشخیص شماره پلاک تار
چسبنده
۰۸/۲۳/۱۴۰۰

تشخیص شماره پلاک تار , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

کارشناس جرائم خاص
۰۷/۳۰/۱۴۰۰
رفع تاری پلاک خودرو
چسبنده
۰۷/۳۰/۱۴۰۰

شفاف‌ سازی پلاک , خودرو , ماشین , افزایش کیفیت , فیلم , دوربین , مدار‌بسته , عکس‌تار , فیلم‌تار , تشخیص شماره ,...

کارشناس جرائم خاص
۰۷/۲۳/۱۴۰۰
واضح کردن پلاک
چسبنده
۰۷/۲۳/۱۴۰۰

واضح کردن پلاک, برنامه زوم فیلم بدون کم شدن کیفیت دوربین مداربسته, برنامه افزایش کیفیت فیلم دوربین...

کارشناس جرائم خاص
۰۷/۲۳/۱۴۰۰
واضح کردن پلاک
چسبنده
۰۷/۲۳/۱۴۰۰

واضح کردن پلاک , برنامه زوم فیلم بدون کم شدن کیفیت دوربین مداربسته, برنامه افزایش کیفیت فیلم دوربین...

کارشناس جرائم خاص
۰۷/۲۲/۱۴۰۰
رفع تاری پلاک خودرو
چسبنده
۰۷/۲۲/۱۴۰۰

تشخیص شماره پلاک , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

کارشناس جرائم خاص
۰۷/۲۱/۱۴۰۰
رفع تاری پلاک ماشین
چسبنده
۰۷/۲۱/۱۴۰۰

شفاف‌ سازی پلاک , خودرو , ماشین , افزایش کیفیت , فیلم , دوربین , مدار‌بسته , عکس‌تار , فیلم‌تار , تشخیص شماره ,...

کارشناس جرائم خاص
۰۷/۲۰/۱۳۹۹
تشخیص پلاک تار
چسبنده
۰۷/۲۰/۱۳۹۹

تشخیص شماره پلاک , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

کارشناس جرائم خاص
۰۷/۱۸/۱۳۹۹
جرائم سایبری
چسبنده
۰۷/۱۸/۱۳۹۹

توجه به گسترش تکنولوزی و افزایش جرائم دیجیتال و همزمان با سیستم قضایی دنیا ما با پشتوانه به یک دهه تجربه...

کارشناس جرائم خاص
۰۶/۲۲/۱۳۹۶
رفع تاری پلاک
چسبنده
۰۶/۲۲/۱۳۹۶

تشخیص شماره پلاک , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

جهت ثبت درخواست بررسی تخصصی تصاویر صحنه جرم، به صفحه ضوابط مراجعه نمایید
محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.