رفع تاری پلاک

  • رفع تاری و تشخیص پلاک
  • افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
  • آزمایشگاه بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی
  • تست بیومتریک انسانی
  • کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

شفاف سازی پلاک ، فیلم تار ، عکس تار

واضح کردن پلاک خودرو ، تست بیومتریک انسانی

رفع تاری و تشخیص پلاک

ابزاری سریع ، کاربردی ، مطمئن  و در عین حال دقیق

شفاف سازی و افزایش کیفیت تصاویر برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی جهت :

حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و جرم شناسی است

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر
مطابقت اشخاص و

وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم 

افزایش کیفیت تصویر دوربین مداربسته

رفع تاری و تشخیص پلاک ، واضح کردن پلاک خودرو

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته 

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

واضح کردن پلاک خودرو

رفع تاری و تشخبص پلاک خودرو

ماشین ، فیلم تار ، عکس تار

 تست بیومتریک انسانی

سایت جرائم خاص

رضا نهاوندی

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.