تفکیک خطوط و آثار مخدوش در ادله الکترونیک

بررسی اصالت اسناد بصورت الکترونیک

تفکیک خطوط    ،    آثار دست نویس      ،    دیوار نوشته

و تجزیه و تحلیل :

امضاء 

خطوط

آثار دست نویس

دیوار نوشته

بررسی اصالت اسناد بصورت الکترونیک

Content is protected. Right-click function is disabled.