رفع تاری پلاک

  • رفع تاری و تشخیص پلاک
  • افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
  • آزمایشگاه بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی
  • تست بیومتریک انسانی
  • کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم
کارشناس تجزیه و تحلیل اسناد دیجیتالی و …
 
بررسی اصالت اسناد دیجیتالی
توسط آزمایشگاه  دیجیتال
 
(  متن  /  عکس  /  صدا  / تصویر و …  )
بررسی اصالت

http://jaraemkhas.com

به همراه چاپ رزومه ، با استنادات علمی و قانونی از فرآیند آزمایشات پیوست میگردد که شامل؛
 
صحت ارسال و دریافت داده موردنظر
زمان و مکان ذخیره سازی
نام / مدل و شماره سریال دستگاه ذخیره سازی
تشخیص زمان ویرایش
نام نرم افزار ویرایش کننده
تعیین نقاط متغییر
تعداد دفعات نشر در شبکه های اجتماعی
با ذکر جداگانه هر شبکه و…

 

بررسی اصالت ادله الکترونیک

http://jaraemkhas.com

بررسی اصالت ادله الکترونیک

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.