معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

ادله الکترونیک رضانهاوندی 

بند ج ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک

تعیین شده است که :
سیستم اطلاعات مطمئن

سیستمی است که :

« به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد .

 سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

به نحوی معقول و متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد

و موافق با رویه ایمن باشد . »

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک

نسبت به «داده‌پیام » مطمئن ،  سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن

انکار  و تردید  مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت به داده‌ پیام مذبور را وارد یا ثابت کرد

که آن داده ‌پیام به جهتی از جهات قانونی، از اعتبار افتاده است.

بنابراین ارزش و اهمیت دلیل الکترونیک مطمئن در نداشتن قابلیت انکار و تردید به آن است

که این دلایل را از ارزش و اعتباری شبیه اسناد رسمی برخوردار می‌کند.

تعارض ادله الکترونیکی با ادله سنتی اثبات دعوا

ممکن است یکی از طرفین دعوا به

داده ‌پیام‌های منضم به داده‌های امضای الکترونیک

و طرف مقابل به یکی از ادله سنتی اشاره کند .

دلیل الکترونیکی، از نظر ارزش قانونی و شکلی،اساسا

هیچ تفاوتی با ادله سنتی ندارد .

فلذا این‌طور نیست که

دلیل الکترونیکی فقط به سبب الکترونیکی بودن،

ارزشی کمتر از دلیل سنتی داشته باشد

 

یا اینکه ارزش دلیل سنتی کمتر از دلیل الکترونیکی باشد.

 

 

قانون جرائم رایانه ای

دلیل الکترونیکی مطمئن چیست

دلیل الکترونیک و پذیرش آن از منظر قانونگذار

دلیل الکترونیک و ابعاد حقوقی آن

دلیل الکترونیک مطمئن

قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله در محاکم قضائی

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.