اولین وتنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه ادله الکترونیک در کشور

دلیل الکترونیک مطمئن چیست ؟

رضا نهاوندی ، کارشناس ادله الکترونیک

در سایت جرائم خاص پیرامون،تشریح موضوع 

 چنین میگوید؛

دلیل الکترونیک مطمئن

به  آن دسته از داده‌ پیام‌ها که به وسیله

یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید،

ذخیره یا پردازش شده و

دارای امضاء الکترونیکی مطمئن است. گفته میشود

 فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی است که انتساب سند به صادرکننده، هویت او یا تمامیت سند را تضمین می‌کند.

چنین سندی انکارناشدنی و تردید ناپذیر است.

به علاوه، چنین دلیلی پس از ایجاد باید به صورتی ایمن نگهداری شود.

بنابراین،

سیستم اطلاعاتی مطمئن

امضای الکترونیک مطمئن و سابقه مطمئن

ساختار یک دلیل الکترونیک مطمئن را تشکیل می‌دهند.

 

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن

در بند ح ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک

دلیل الکترونیک در ادله اثبات دعوی

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

ادله الکترونیک و شرایط پذیرش آن از منظر قانونگذار

قانون پذیرش صدا و تصویر بعنوان ادله در محاکم قضایی

اسکمیر چیست

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.