آزمایشگاه الکترونیکی یررسی امضاء و اثر انگشت

آزمایشگاه الکترونیکی یررسی امضاء و اثر انگشت

آزمایشگاه الکترونیکی یررسی امضاء و اثر انگشت

 

مقايسه و بررسي خطوط و امضاءات فارسي و امهار

 

تقدم و تأخر نوشتجات

 

پاك شدگي هاي فيزيكي و شيميايي

 

بررسي انواع جوهرها و كاغذ

تعيين قدمت و سن تقريبي اسناد

 

بررسي و تطبيق آثار انگشتان و ظهور آثار انگشتان بجامانده در صحنه هاي جرم