دسته: بررسی صحنه جرم

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم
چسبنده
اکتبر 16, 2020

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم ، تست بیومتریک انسانی ، قانون بازسازی صحنه جرم ، عبارت است از مجموعه اقدامات فنی، علمی و قضایی در صحنه جرم برای کشف و شناسایی، بررسی اولیه، مستندسازی از قبیل ... سایت جرائم خاص ، رضا...

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم
چسبنده
اکتبر 15, 2020

بررسی و بازسازی صحنه جرم ، رضا نهاوندی، دوربین یاب ، آشکارسازی تجهیزات شنود و ردیابی ، سایت جرائم خاص ، شفاف سازی فیلم مداربسته ، scan spy هنگام وقوع جرائم تخصصی ، به ویژه جرائم مرتبط با تجهیزات الکترونیکی و دیجیتال رجوع به موقع ، به کارشناس و حضور وی...

تست بیومتریک انسانی
چسبنده
سپتامبر 29, 2020

تست بیومتریک انسانی ، جهت مطابقت بیومتریکی ، اجسام و مجرمین در تصاویر ، شناسایی اشخاص و وسیله های مورد نظر ، دستیابی بهتر به ادله جرم ، رضا نهاوندی، سایت جرائم...

Content is protected. Right-click function is disabled.