شفاف سازی پلاک خودرو

پردازش حرفه ای تصاویر صحنه جرم

وبسایت تخصصی جرائم خاص

 

اولین و تنها مرکز قانونی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و

تحلیل و افزایش کیفیت فیلم دوربین های مداربسته

 و رفع تاری پلاک خودرو در کشور

افزایش کیفیت فیلم مداربسته

بالغ بر یک دهه تجربه درخشان کارشناسی، در مراجع

مختلف قضائی و انتظامی کشور

 

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع
داده ها و تاکید قانونگذار ، مبنی بر تسریع در روند تکمیل
اقدامات اولیه برابر با آئین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله
الکترونیک، و تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،
ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک غالبأ، با
اقدامات یادشده از جمله شفاف سازی پلاک خودرو ضریب
دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را
بصورت چشمگیری افزایش میدهد

 shafafpelak

افزایش کیفیت و تشخیص پلاک خودرو

شناسائی مجرمین از تصاویر صحنه جرم

بررسی و بازسازی صحنه جرم

کارشناس ادله الکترونیک ، رضا نهاوندی

واضح سازی تصاویر و خواندن ارقام پلاک خودرو

 

شرایط ارائه خدمات

شروع وتکمیل فرآیند درخواستهای شخصی

 

 رفع تاری و تشخیص پلاک خودرو, نرم افزار رفع تاری, افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته, واضح کردن, واضح سازی، تصاویر,

,اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه و تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور

Content is protected. Right-click function is disabled.