شفاف سازی پلاک تار

پلاک خودرو              افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

پردازش تخصصی فیلم صحنه جرم                           شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

تست بیومتریک انسانی

جهت مطابقت یا عدم مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

ابزاری کاربردی ، مطمئن  و در عین حال دقیق برای رفع تاری پلاک خودرو و تجزیه و تحلیل

قانونی داده های دیجیتالی

جهت حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و قضائی

 

رفع‌تاری, رفع‌تاری,رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری,رفع‌تاری,   شفاف سازی پلاک تار  vazehsazi , پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, رفع‌تاری,

هدف بررس،ی صحنه جرم، کشف مسائل امنیتی، جرم شناسی و تکمیل تحقیقات قانونی در این حوزه می باشد

 

استفاده از تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور جهت افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم و فراهم آوردن ابزاری کاربردی،

مطمئن و در عین حال دقیق برای تجزیه و تحلیل قانونی داده های الکترونیکی و تصاویر دیجیتالی،

جهت حل و تکمیل پرونده های کیفری

 

شفاف سازی پلاک تار و رفع تاری

 عکس تار           فیلم تار         vazehsazi

 

اولین و تنها مرکز قانونی مجهز به تجهیزات ویژه کارشناسی ادله الکترونیک در کشور

بررسی اصالت / تحریف و بازیابی

استخراج اطلاعات موجود و حذف شده از تمامی منابع ذخیره سازی

 

افزایش کیفیت فیلم مداربسته

رفع تاری دوربین مداربسته

سایت جرائم خاص

 تست بیومتریک انسانی

رفع تاری پلاک خودرو

رفع تاری فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

 

شرایط  و ضوابط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی

2 thoughts on “آزمایشگاه ادله الکترونیک, رفع تاری پلاک”

Comments are closed.

Content is protected. Right-click function is disabled.