آزمایشگاه ادله الکترونیک، رفع تاری فیلم و عکس

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی ، مجهز به تجهیزات نوین 

تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک از جمله پردازش

تصاویر صحنه جرم ( شفاف سازی و تشخیص شماره پلاک ماشین)  در کشور

filmtar, filmtar, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار
با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع
داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،
ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک،
غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و
تسریع در روند اقدامات را
بصورت چشمگیری افزایش میدهد

 

بهره برداری از آزمایشگاه ادله الکترونیک،

اقدامی جهت تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی،

شفاف‌سازی و افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شفاف‌ سازی, شفاف‌ سازی, ادله‌الکترونیک,شفاف‌سازی, شفاف‌سازی, شفاف‌سازی,شفاف‌سازی, شفاف‌سازی, شفاف‌سازی,

  واضح سازی افزایش کیفیت فیلم دوربین مدار‌بسته

شماره پلاک خودرو

افزایش کیفیت فیلم دوربین مدار‌بسته

رفع تاری و تشخیص پلاک ماشین

 

شفاف‌سازی فیلم مداربسته ،  واضح سازی شماره ماشین

شفاف‌سازی  فیلم و عکس 

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم 

ر فع تاری فیلم دوربین مداربسته 

ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک, 

شفاف سازی تصاویر صحنه جرم

واضح‌سازی فیلم دوربین مداربسته و تشخیص پلاک 

ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک, فع تاری,رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, 

 

شرایط  و نحوه ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواست شخصی

 نرم‌افزار, نرم‌افزار, نرم‌افزار, نرم‌افزار, نرم‌افزار, رفع‌تاری‌پلاک, رفع‌تاری‌پلاک,رفع‌تاری‌پلاک,