رفع تاری پلاک

  • رفع تاری و تشخیص پلاک
  • افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
  • آزمایشگاه بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی
  • تست بیومتریک انسانی
  • کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

بررسی اصالت ادله سنتی و الکترونیک

کارشناسی در کلیه محاکم قضائی کشور پیرامون : بررسی تحریف / اصالت
اسناد و دستگاه های دیجیتال
امروزه در جرایم دیجیتال بسیاری از مجرمین جهت فریب سایرین و گریز از عدالت اقدام به تحریف تجهیزات و داده های ذخیره سازی مربوطه مینمایند
با پشتوانه به تجربه چند ده کارشناسی قضایی
و بکارگیری تجهیزات نوین جرم شناسی
 
قادر به تشخیص و تعیین هرگونه اعمال تغییرات و تحریف
                 تجهیزات و اسناد دیجیتال
             بصورت مستند قضایی هستیم
 
تاریخ و زمان تحریف
تشخیص نقاط تحریف شده
تغییرات اعمال شده در دستگاههای مداربسته
 تاریخ ذخیره سازی و زمان ذخیره سازی
 تشخیص نام و نسخه نرم افزار تحریف کننده
تجزیه و تحلیل  داده های ذخیره سازی شده و موقت و…

شفاف سازی پلاک

بهترین برنامه افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.