رفع تاری پلاک و تشخیص شماره

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته در شب

, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری , رفع‌تاری, رفع‌تاری

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان

امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک، غالبأ، ضریب دستیابی به

حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

رفع تاری فیلم مداربسته , شفاف سازی

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته , تشخیص شماره پلاک

پردازش تصاویر صحنه جرم شفاف سازی پلاک خودرو مطابقت مظنونین
پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین، دوربین مدا
افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
رفع تاری پلاک و تشخیص شماره
اولین و تنها مرکز کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه
افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
رفع تاری تصاویر مداربسته = تشخیص پلاک ماشین
رفع‌تاری ,افزایش کیفیت فیلم مداربسته, رفع‌تاری
شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی