شفاف سازی پلاک ماشین

پلاک تار و ناخوانا

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

پردازش تخصصی فیلم صحنه جرم

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

تست بیومتریک انسانی

مطابقت یا عدم مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

ابزاری کاربردی ، مطمئن و دقیق برای رفع تاری پلاک خودرو

و تجزیه و تحلیل قانونی داده های دیجیتالی

جهت حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و قضائی

رفع‌تاری, رفع‌تاری,رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری,رفع‌تاری,

شفاف‌ سازی پلاک ماشین

vazehsazi , پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار, پلا‌ک‌تار,

هدف بررس،ی صحنه جرم، کشف مسائل امنیتی، جرم شناسی و تکمیل تحقیقات قانونی در این حوزه می باشد

استفاده از تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور جهت افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم و فراهم آوردن ابزاری کاربردی،

مطمئن و در عین حال دقیق برای تجزیه و تحلیل قانونی داده های الکترونیکی و تصاویر دیجیتالی،

جهت حل و تکمیل پرونده های کیفری

شفاف سازی پلاک تار و ناخوانا

عکس تار فیلم تار vazehsazi

اولین و تنها مرکز قانونی مجهز به تجهیزات ویژه

کارشناسی ادله الکترونیک در کشور

بررسی اصالت / تحریف و بازیابی

استخراج اطلاعات موجود و حذف شده از تمامی منابع ذخیره سازی

افزایش کیفیت فیلم مداربسته

رفع تاری دوربین مداربسته

سایت جرائم خاص

شفاف سازی پلاک خودرو

رفع تاری پلاک خودرو

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

تماس با کارشناس ادله الکترونیک ( جرائم خاص)