شفاف سازی پلاک تار

رفع‌ تاری و تشخیص پلاک

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع

داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،

ارجاع سریع موضوع, به کارشناس ادله الکترونیک،

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند

اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

شفاف سازی فیلم مداربسته

پردازش حرفه ای تصاویر

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین های مداربسته 
شناسایی مجرمین و مطابقت مظنونین
شفاف، شفاف، شفاف، شفاف، پلاک، پلاک، رفع تاری، رفع تاری، رفع تاری، رفع تاری،
پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین، دوربین
افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
شفاف سازی پلاک خودرو
اولین و تنها مرکز کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه
تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور
تشخیص شماره پلاک تار
شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته
بهبود وضوح تصاویر دوربین مداربسته
تصویر مداربسته = واضح سازی پلاک ماشین
رفع‌ تاری , سایت جرائم خاص , رفع‌ تاری
تشخیص  پلاک تار , شفاف‌‌ سازی , شفاف‌‌ سازی , شفاف‌‌ سازی , , شفاف‌‌ سازی

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

پلاک تار

تشخیص شماره پلاک از فیلم تار 

نرم افزار شفاف سازی پلاک ماشین

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

واضح کردن عکس تار ، واضح کردن عکس تار ، واضح کردن عکس تار ،

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری و تشخیص پلاک