تشخیص شماره پلاک تار

شفاف سازی پلاک خودرو

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی، مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل و افزایش کیفیت فیلم دوربین های مداربسته در کشور

یک دهه تجربه درخشان کارشناسی، در مراجع مختلف قضائی و انتظامی

تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی
جهت افزایش کیفیت تصاویر دوربین‌مداربسته

واضح‌, واضح‌, واضح, واضح, واضح, پلاک, شفاف, شفاف, شفاف, شفاف, شفاف, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری,، موتور، pardazesh-3

ما با پردازش تصاویر صحنه جرم که شماره پلاک خودرو یا موتور تار و
ناخوانا میباشد، موفق به خواندن شماره و تشخیص پلاک شده،
که همین اقدامات موجب شناسایی مجرمین ثبت شده در تصاویر،
و تکمیل پرونده های کیفری خواهد شد

پلاک تار و خواندن شماره واضح‌کردن فیلم مدار‌بسته و شفاف‌سازی پلاک خودرو

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

رفع‌تاری، رفع‌تاری، رفع‌تاری، رفع‌تاری، رفع‌تاری، موتور، موتور، موتور

واضح سازی شماره و تشخیص‌ پلاک موتور، ماشین ….

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع

داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند

اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

پلاک تار و خواندن شماره = pardazesh-3

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

جرائم خاص برنامه افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

جرائم خاص برنامه رفع تاری پلاک خودرو

برنامه شفاف سازی پلاک خودرو

پردازش تخصصی تصاویر صحنه جرم موجب افزایش ضریب دستیابی به ادله و تکمیل مطلوب فرآیند رسیدگی به پرونده های کیفری و احقاق حق عموم افراد جامعه میباشد

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر