نمونه‌کار دسته بندی : کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

تشخیص چهره و شناسایی متهم

 تشخیص چهره و شناسایی متهم تست بیومتریک ا...

شناسایی اشخاص در تصاویر

تست بیومتریک شناسایی جرم و مجرمین در تصاو...

تست بیومتریک انسانی

تست بیومتریک شناسایی جرم و مجرمین در تصاوی...

آشکارسازی و پاکسازی تجهیزات مخفی

اسکن لیزری محدوده جرم

اسکن لیزری محدوده وقوع جرم با دستگاه آشکا...

جهت ثبت درخواست بررسی تخصصی تصاویر صحنه جرم، به صفحه ضوابط مراجعه نمایید
محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.