کارشناس بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت

کارشناس ادله الکترونیک

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به آزمایشگاه ویژه

تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور

تفکیک خطوط
دیوار نوشته

دست خط

کارشناس بررسی اصالت امضاء و اثر انگشت

استناد پذیری ادله الکترونیک

امضاء _ خطوط

دست نوشته _ دیوار نوشته

کارشناس بررسی اصالت امضاء و اثر انگشت

وبسایت تخصصی جرائم خاص 

کارشناس ادله الکترونیک

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک 

تست بیومتریک انسانی   

تشخیص چهره و شناسایی متهم

ضوابط و شرایط

ثبت درخواست و ارسال تصاویر