رفع تاری پلاک

  • رفع تاری و تشخیص پلاک
  • افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
  • آزمایشگاه بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی
  • تست بیومتریک انسانی
  • کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

تست بیومتریک

تست بیومتریک انسانی

http://jaraemkhas.com

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر

با تصاویر صحنه جرم

 

رضانهاوندی ، سایت جرائم خاص ، فیلم دوربین مداربسته ، بازسازی تصاویر صحنه جرم ، شناسائی مجرمین مجرم

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.