دسته: پردازش تصاویر صحنه جرم

کارشناس جرائم خاص
۰۹/۱۰/۱۴۰۱
شفاف سازی پلاک تار
چسبنده
۰۹/۱۰/۱۴۰۱

واضح کردن پلاک, برنامه زوم فیلم بدون کم شدن کیفیت دوربین مداربسته, برنامه افزایش کیفیت فیلم دوربین...

کارشناس جرائم خاص
۰۹/۰۵/۱۴۰۱
شفاف سازی پلاک خودرو
چسبنده
۰۹/۰۵/۱۴۰۱

تشخیص شماره پلاک , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

کارشناس جرائم خاص
۰۸/۲۳/۱۴۰۱
تشخیص شماره پلاک تار
چسبنده
۰۸/۲۳/۱۴۰۱

تشخیص شماره پلاک تار , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

کارشناس جرائم خاص
۰۷/۳۰/۱۴۰۱
رفع تاری پلاک تار
چسبنده
۰۷/۳۰/۱۴۰۱

شفاف‌ سازی پلاک , خودرو , ماشین , افزایش کیفیت , فیلم , دوربین , مدار‌بسته , عکس‌تار , فیلم‌تار , تشخیص شماره ,...

کارشناس جرائم خاص
۰۷/۲۳/۱۴۰۱
واضح کردن پلاک
چسبنده
۰۷/۲۳/۱۴۰۱

واضح کردن پلاک , برنامه زوم فیلم بدون کم شدن کیفیت دوربین مداربسته, برنامه افزایش کیفیت فیلم دوربین...

کارشناس جرائم خاص
۰۷/۲۱/۱۴۰۱
رفع تاری پلاک ماشین
چسبنده
۰۷/۲۱/۱۴۰۱

شفاف‌ سازی پلاک , خودرو , ماشین , افزایش کیفیت , فیلم , دوربین , مدار‌بسته , عکس‌تار , فیلم‌تار , تشخیص شماره ,...

کارشناس جرائم خاص
۰۷/۱۹/۱۴۰۱
تشخیص پلاک تار
چسبنده
۰۷/۱۹/۱۴۰۱

تشخیص شماره پلاک , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

کارشناس جرائم خاص
۰۹/۰۵/۱۴۰۰
رفع تاری و تشخیص پلاک
چسبنده
۰۹/۰۵/۱۴۰۰

تشخیص شماره پلاک , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

کارشناس جرائم خاص
۰۷/۲۲/۱۴۰۰
رفع تاری پلاک خودرو
چسبنده
۰۷/۲۲/۱۴۰۰

تشخیص شماره پلاک , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

جهت ثبت درخواست بررسی تخصصی تصاویر صحنه جرم، به صفحه ضوابط مراجعه نمایید
محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.