بررسی اصالت فایل صوتی
کارشناس بررسی اصالت صدا و تصویر
دلیل الکترونیک
بررسی اصالت ادله الکترونیک
بررسی اصالت اسناد دیجیتالی با بکارگیری آزمایشگاه نوین تجزیه و تحلیل ادله دیجیتال
( متن / عکس / صدا / تصویر و … )
به همراه چاپ رزومه ، با استنادات علمی و قانونی از فرآیند آزمایشات پیوست میگردد که شامل؛
صحت ارسال و دریافت داده موردنظر
زمان و مکان ذخیره سازی
نام / مدل و شماره سریال دستگاه ذخیره سازی
تشخیص زمان ویرایش
نام نرم افزار ویرایش کننده
تعیین نقاط متغییر
تعداد دفعات نشر در شبکه های اجتماعی
با ذکر جداگانه هر شبکه و…

کارشناس بررسی اصالت صدا و تصویر

دلیل الکترونیک

بررسی اصالت دلیل الکترونیک

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیکبررسی اصالت ادله سنتی و الکترونیک

قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله در محاکم قضایی

ثبت درخواست و ارسال تصاویر

بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت

کارشناس بررسی اصالت   ادله دیجیتالی , esalat-forensic