کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

تفکیک خطوط و آثار مخدوش در ادله الکترونیک

 

تفکیک خطوط ، آثار دست نویس ، دیوار نوشته

و تجزیه و تحلیل :

امضاء

خطوط

آثار دست نویس

دیوار نوشته

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک.

 بررسی اصالت ادله الکترونیک

  ریکاوری فیلم دوربین مداربسته

.کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم