کارشناس جرائم سایبری

با توجه به گسترش تکنولوزی و افزایش جرائم دیجیتال و همزمان با سیستم قضایی دنیا

ما با پشتوانه به یک دهه تجربه کارشناسی

اقدام به تهیه و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاه دیجیتالی، جهت :

بررسی صحت عملکرد تجهیزات و اسناد

صحت ارسال و دریافت داده مورد نظر

جرائم فضای مجازی ( اینترنت )

هکر، تارگت، ویروس، بدافزار، باج افزار، باج پرداز و…

رضا نهاوندی، رضانهاوندی، سایت-جرائم خاص، ادله دیجیتال، الکترونیک، کارشناس، کارشناسی، فضای مجازی