تست بیومتریک انسانی

تشخیص چهره

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر

با تصاویر صحنه جرم

تشخیص چهره  و  شناسایی مجرمین
رضا نهاوندی، کارشناس جرائم دادگستری
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم
تنها مرکز کارسناسی تست بیومتریک انسانی جهت مطابقت اشخاص با مجرمین ثبت شده در تصاویر زمان وقوع جرم

اینستاگرام جرائم خاص، تشخیص چهره و شناسایی اشخاص از فیلم، افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته،

بازسازی تصاویر صحنه جرم،

شناسائی مجرمین مجرم