معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

ساختار دلیل الکترونیک

رضا نهاوندی کارشناس ادله الکترونیک 

بند ج ماده ۲ ق.ت. ا

  • تعیین شده است که : سیستم اطلاعات مطمئن، سیستمی است که :
  • به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد .
  • سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
  • به نحوی معقول و متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد
  • پیکربندی و سازماندهی شده باشد
  • و موافق با رویه ایمن باشد . »

 

م. ۱۵ ق. ت .ا

نسبت به « داده‌پیام » مطمئن ، سوابق الکترونیک مطمئن و امضاء الکترونیک مطمئن

انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت به ادله پیام مذبور را، وارد یا ثابت کرد

و پس از بررسی و تایید کارشناس ادله الکترونیکی، آن دلائل به جهتی از جهات قانونی، از اعتبار افتاده است.

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن

بنابراین ارزش و اهمیت دلیل الکترونیکی مطمئن در نداشتن قابلیت انکار و تردید به آن است

که این دلایل را از ارزش و اعتباری شبیه اسناد رسمی برخوردار می‌کند.

تعارض ادله الکترونیک با دلائل سنتی اثبات دعوا ممکن است یکی از طرفین دعوا به داده ‌پیام‌های منضم به داده‌های امضای الکترونیک و طرف مقابل به یکی از ادله سنتی اشاره کند

ادله الکترونیک، از نظر ارزش قانونی و شکلی، اساسا هیچ تفاوتی با دلیل سنتی ندارد

فلذا این‌طور نیست که دلیل الکترونیکی فقط به سبب الکترونیکی بودن ارزشی کمتر از دلیل سنتی داشته باشد

یا ارزش ادله سنتی کمتر از الکترونیکی باشد.

ساختار دلیل الکترونیک

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر

قانون جرائم رایانه‌ای – رضانهاوندی کارشناس ادله الکترونیک دادگستری

تشخیص پلاک و رفع تاری فیلم مداربسته

دلیل الکترونیک مطمئن قضایی چیست؟

ادله الکترونیک مطمئن از منظر محاکم قضایی

قانون پذیرش فایل صوتی و تصویری بعنوان ادله در دادسرا و دادگاه ها

ادله الکترونیک مطمئن از منظر محاکم قضایی

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

قانون پذیرش فایل صوتی و تصویری بعنوان ادله الکترونیک مطمئن

 دلیل الکترونیک مطمئن قضایی چیست؟

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

رضا نهاوندی کارشناس ادله الکترونیک