کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک
دلیل دیجیتال 
کارشناسی در کلیه محاکم قضائی کشور
 بررسی تحریف / اصالت اسناد و دستگاه های دیجیتال

امروزه در جرایم دیجیتال
بسیاری از مجرمین جهت فریب سایرین و گریز از عدالت
اقدام به تحریف تجهیزات و داده های ذخیره سازی مربوطه مینمایند
 

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک رضا نهاوندی کارشناس جرائم خاص
 رضا نهاوندی کارشناس جرائم خاص ، تحریف_اصالت ، 

مدیریت وبسایت تخصصی جرائم خاص
 با پشتوانه به تجربه درخشان بالغ بر پانزده سال کارشناسی ادله الکترونیک در سطح مراجع مختلف قضائی و انتظامی کشور
و به کارگیری تجهیزات نوین جرم شناسی
قادر به تشخیص اصالت و تعیین
زمان، مکان، نقاط تحریف در تجهیزات و اسناد الکترونیکی میباشد
تشخیص نقاط تحریف شده
تغییرات اعمال شده در دستگاههای مداربسته
تاریخ ذخیره سازی و زمان ذخیره سازی
تشخیص نام و نسخه نرم افزار تحریف کننده
تجزیه و تحلیل داده های ذخیره سازی شده و موقت
 
کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک
بررسی اصالت اسکرین شات چت های اینستاگرام        تشخیص چهره و شناسایی مجرم    بازیابی فیلم دوربین مداربسته