تشخیص شماره پلاک موتور

رفع تاری و تشخیص پلاک ، شفاف سازی پلاک ، شفاف سازی عکس پلاک تار و فیلم تار ، عکس تار

واضح کردن پلاک خودرو ، پلاک‌موتور , پلاک‌موتور , پلاک‌موتور , پلاک‌موتور , پلاک‌موتو, پلاک موتور , پلاک موتور , پلاک موتور , پلاک موتور , پلاک موتور ,

ابزاری کاربردی ، مطمئن و در عین حال دقیق

شفاف سازی فیلم صحنه سرقت برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی جهت :

حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و جرم شناسی است

تشخیص شماره پلاک موتور

شناسایی چهره مجرمین از روی فیلم دوربین مداربسته 

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

شفاف‌ سازی پلاک تار سایت جرائم خاص

رفع تاری و تشخیص پلاک تشخیص شماره پلاک تار

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر

رفع تاری فیلم دوربین مداربسته, رفع تاری و تشخیص پلاک , افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته, شفاف برنامه رفع تاری پلاک خودرو جرائم خاص, سایت جرائمخاص, کارشناس ادله الکترونیک